ข่าวสาร
บุคลากร
บริการอินเทอร์เน็ต
ห้องมัลติมีเดีย
ห้องภาพ
เชื่อมโยง
ติดต่อ-แนะนำ
 
 
 ทรัพยากรสารสนเทศ
     รายชื่อหนังสือใหม่
     สืบค้นฐานข้อมูล
 มีอะไรในห้องสมุด
     ข้อมูลห้องสมุด
     ระเบียบการใช้ห้องสมุด
     นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
     ประวัติห้องสมุด
     สถานที่
     บริการทั่วไป
     กิจกรรม
 
 สาระน่ารู้
     บทความทุ่งดอกกระเจียว
     สารสนเทศกับการรู้สารสนเทศ
     Nectec
     SchoolNet Thailand
     Thaigoodview
     พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
     วิชาการดอทคอม
     สำนักวรรณกรรม
     อุทยานการเรียนรู้
 
 
 
 
 
          ระเบียบการใช้ห้องสมุดโรงเรียนถาวรานุกูล

ระเบียบการใช้ห้องสมุด
          
          1. เวลาเปิด – ปิดห้องสมุด  เปิดตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.00 – 17.00 น.                สำหรับวันหยุดถ้ามีผู้ต้องการใช้มีพอควรจะเปิดบริการพิเศษเป็นคราวๆไป

          2. ผู้มีสิทธิใช้บริการห้องสมุด นักเรียน  อาจารย์  นักการภารโรง                     
              ทุกคนในโรงเรียนเป็นสมาชิกของห้องสมุด และจะต้องมีบัตรสมาชิก
              จึงจะยืมหนังสือได้ 

          3. หนังสือเอกสาร  และวัสดุที่จัดบริการ
                  - เอกสารที่จัดบริการให้ยืมทั่วไปได้ครั้งละ 3 เล่ม  ในเวลา 3 วัน
                    แต่ละเล่มต้องไม่ซ้ำ ได้แก่  หนังสือทั่วไป     นวนิยาย  เรื่องสั้น
                    หนังสือสำหรับเด็ก  หนังสืออ่าประกอบ
                  - หนังสือจอง  ให้ยืมชั่วคราว  ครั้งละ 1 เล่ม  ในเวลา 1 วัน
                  - เอกสารที่ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด  ได้แก่
                    หนังสืออ้างอิง  วารสาร   จุลสาร

          4. การขอบัตรสมาชิกห้องสมุด
                  - ผู้ใช้บริการห้องสมุด  มีความประสงค์จะยืมหนังสือไปอ่านนอกห้องสมุด
                    ให้ใช้บัตรนักเรียน

          5. การยืม – คืนหนังสือและวัสดุของห้องสมุด
              (เวลายืม 11.15 – 13.00 คืน 07.30 – 08.00 )
                  - ผู้ที่จะยืมหนังสือจะต้องแสดงบัตรนักเรียนของตนเองทุกครั้ง
                    ที่ยืมและคืน
                  - นำหนังสือที่ยืม – คืน ให้เจ้าหน้าที่พร้อมบัตรนักเรียน
                  - เจ้าหน้าที่จะทำการ ยืมหนังสือด้วยระบบบาร์โค๊ต ลงในคอมพิวเตอร์
                    ผู้ยืมรับหนังสือที่ยืม
                  - ยืมหนังสือได้ครั้งไม่เกิน 3 เล่ม ในเวลา 3 วัน แต่ละเล่มต้องไม่ซ้ำกัน
                  - การยืมหนังสือเอกสารพิเศษอื่นๆ เช่น วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร
                    ให้แสดงความจำนง กับครูบรรณารักษ์เป็นรายๆไป
                  - เมื่อไม่คืนหนังสือตามกำหนดให้เสียค่าปรับวันละ 1 บาท ต่อ 1 เล่ม
                  - กรณีหนังสือหายหรือชำรุดให้จัดหนังสือนั้นมาแทน                                               - ในกรณีที่ไม่สามารถซื้อได้ต้องชำระเงินค่าหนังสือ
                     เท่ากับราคาหนังสือในปัจจุบัน
                  - ก่อนยืม – คืน หนังสือทุกครั้งต้องตรวจสภาพให้เรียบร้อยเสียก่อน
                  - นักเรียนที่ช่วยงานห้องสมุดซึ่งมีหน้าที่ต่างๆจะมีสิทธิพิเศษ 
                    คือ ยืมหนังสือได้ 5 เล่ม ต่อ 5 วัน

          6. ข้อปฏิบัติของบุคคลภายนอก    ต้องสมัครเป็นสมาชิก โดยเสียค่าสมัคร
              คนละ 20 บาทมีสิทธิ์เข้าใช้ห้องสมุด ตั้งแต่เวลา  07.00 น. – 17.00 น.
              ไม่มีสิทธิ์ยืมหนังสือออกจากห้องสมุดสืบค้นข้อมูลจากระบบเครือข่าย
              บนอินเทอร์เน็ต ดยผู้ใช้บริการต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่ากับจำนวนเวลา
              ในการใช้แต่ละครั้ง สามารถสืบค้นได้ทั่วโลก

          7. ในกรณี ตัด ฉีก ทำลาย หรือขโมยหนังสือ  เอกสารของห้องสมุด
              จะถูกโรงเรียนพิจารณาโทษ

          8. หนังสือที่ห้องสมุดมีไว้บริการ
                  - หนังสือที่ยืมออกนอกห้องสมุดได้แก่  หนังสือทั่วไป  หนังสือนวนิยาย
                    หนังสือนอกเวลา  หนังสือแบบเรียน  หนังสือสำหรับเยาวชน
                  - หนังสือที่ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด  ได้แก่   หนังสืออ้างอิง 
                    จุลสาร  กฤตภาค  วารสาร  และหนังสือพิมพ์  วารสารเย็บเล่ม 
                    วารสารใหม่
          9. การจัดหมวดหมู่หนังสือ ใช้ระบบทศนิยมดิวอี้ โดยแบ่งออกเป็น 10              
             หมวดใหญ่ 10 หมวดย่อย และ 10 หมู่ย่อย ดังนี้
                  - 000 - เบ็ดเตล็ด
                  - 100 - ปรัชญา
                  - 200 - ศาสนา
                  - 300 - สังคมศาสตร์
                  - 400 - ภาษาศาสตร์
                  - 500 - วิทยาศาสตร์
                  - 600 - วิทยาศาสตร์ประยุกต์
                  - 700 - ศิลปกรรมและบันเทิง
                  - 800 - วรรณคดี
                  - 900 - ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์

          10.  ข้อความปฏิบัติในการขอเข้าใช้ห้องสมุดในเวลาเรียน โดยให้ครูผู้สอน
                มาลงจองเวลาใช้ไว้ก่อนล่วงหน้า 1 วัน เพื่อขอใช้บริการ 
                มิฉะนั้นจะไม่ให้ห้องเรียนที่ครูผู้สอน ไม่มาจองใช้โดยเด็ดขาด
                และผู้สอนต้องลงมาควบคุมดูแล ในคาบเรียนของตนเองด้วย

          11.  การให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
                 - 11.1    ฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์   เช่น  หนังสือ  วารสาร  สารานุกรม  ฯลฯ
                 - 11.2    ฐานข้อมูล  ซีดีรอม  จากในประเทศและต่างประเทศ
                 - 11.3    สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
                              ในการขอใช้บริการ  ผู้ใช้สามารถใช้ได้ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
                              โดยต้องจองล่วงหน้าก่อน 1 วัน  และถ้ามีเทปวีดีทัศน์มาเอง
                              ต้องผ่านเจ้าหน้าที่ตรวจก่อน
                 - 11.4    ห้อง Internet  ให้บริการฐานข้อมูล Online  สามารถสืบค้น
                              ได้ทั่วโลก
                 - 11.5    ห้องสมุดให้บริการ  Tablet  เพื่อการศึกษา            
                              ส่งเสริมการอ่านและค้นคว้าอย่างอิสระ

 

                   นาฬิกา
 
๐๐๐๐๐๐
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนถาวรานุกูล  จังหวัดสมุทรสงคราม
34/9 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ  ตำบลแม่กลอง  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โทร.034-711238  โทรสาร 034-711238 ต่อ 121
E-mail  :  thawaraweb@yahoo.com
ปรับปรุงล่าสุด : 07-Aug-2013 11:56